Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FIRMY DALIMEX SP. z o.o.


I. Postanowienia Ogólne

1. Program lojalnościowy, zwany dalej w niniejszym regulaminie: „Promocją" będzie prowadzony pod nazwą „FANT KLUB DALIMEX”.
2. Organizatorem Promocji jest Dalimex Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Obywatelska 4.
3. Promocja ma charakter powszechny, ogólnodostępny i jest adresowana do wszystkich aktualnych i potencjalnych klientów Organizatora Promocji, zwanych dalej „Uczestnikami Promocji".

II. Zasady Promocji

1. Czas trwania promocji jest nieograniczony czasowo
2. Promocją są objęte zakupy towarów z oferty handlowej firmy Dalimex Sp. z o.o. u Organizatora Promocji.
3. Uczestnik Promocji zgłaszając swój udział w Promocji otrzymuje „Książeczkę fantową”, w której zbiera punkty określane jako „fanty”. Książeczka fantowa stanowi deklarację przystąpienia do Promocji i jest formularzem rejestracyjnym.
4. Za każde 500 zł netto wydane przez Uczestnika Promocji na zakup produktów z oferty handlowej Organizatora Promocji, Uczestnik Promocji otrzyma l fant. Na każdym fancie będzie zapisywana data wydania określająca termin rozliczenia dotychczasowych zakupów w ramach Promocji.
5. Fanty mogą być przyznawane wyłącznie za zakupy udokumentowane fakturami VAT, za które należność została zapłacona w terminie płatności, wynikającym z faktury. Promocja dotyczy zakupów dokonywanych wg cen cennikowych firmy Dalimex Sp. z o.o. Naliczanie fantów Uczestnikowi Promocji odbywa się w sposób liniowy i dotyczy wszystkich zakupów dokonanych u Organizatora Promocji przez Uczestnika Promocji. Wartości faktur mogą być sumowane przez cały okres trwania promocji.
6. Rozliczenie faktur i realizacja fantów musi nastąpić nie później niż w ciągu 12 miesięcy od momentu wystawienia faktury. Po tym okresie fanty tracą swoją ważność.
7. Uczestnik Promocji składa zamówienie nagród (lub nagrody) dostępnych w Promocji poprzez złożenie książeczki fantowej u przedstawiciela Organizatora Promocji, lub w siedzibie Organizatora Promocji. Zamówienie powinno zawierać:
- dane uczestnika promocji, wraz z miejscem dostawy nagrody
- PESEL i NIP w przypadku nagród o wartości rynkowej powyżej 100 zł
- kody zamawianych towarów, ich opisy, ilości itp.
8. Uczestnik Promocji ma prawo do wyboru dowolnej nagrody lub nagród w każdym momencie trwania Promocji (w ramach przysługującej mu ilości punktów) z aktualnie obowiązującego katalogu nagród.
9. Nagrody będą dostarczane w ciągu maksymalnie 21 dni od dnia zamówienia przez Uczestnika Promocji wskazanej nagrody.
10. W przypadku braku dostępności produktu wybranego jako nagroda, Organizator zastrzega sobie możliwość zamiany na inny produkt przy zachowaniu wartości nagrody oraz jej cech użytkowych.
11. Nagrody będą zakupywane i przekazywane Uczestnikom Promocji za pokwitowaniem odbioru.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest całkowita akceptacja postanowień niniejszegoregulaminu.
2. Organizator Promocji nie przewiduje możliwości wymiany nagród rzeczowych na pieniężne.
3. Odbiór nagrody skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń wynikających z prowadzenia Promocji wobec Organizatora Promocji.
4. Dalimex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania Promocji, z przyczyn, których nie można przewidzieć w chwili opracowywania regulaminu.
regulamin